Zpracování osobních údajů pro účely komunikace se zákazníky

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Uživatel by proto měl věnovat výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost.

Zpracování osobních údajů je ze strany provozovatele webu prováděno zabezpečeným způsobem automaticky i manuálně. Provozovatel nezpracovává osobní údaje uživatelů jinak, než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Data jsou zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a rovněž pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle ale po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Osobní údaje poskytuje uživatel provozovateli webu dobrovolně (u některých služeb je ale pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno).
Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje takto uživatelem poskytnuté budou zpracovávány pro jeho potřeby, nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě s výjimkou odborných konzultantů provozovatele k tomu oprávněných a budou poskytnuty do zahraničí jen při zachování zákonných podmínek.

Uživatel má právo své osobní údaje doplňovat, měnit. V této souvislosti se může na provozovatele obrátit elektronickou poštou na adrese  info@selskyrozum.eu V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. tímto všechny kupující, kteří poskytnou prodávajícímu své osobní údaje, prodávající informuje o těchto jejich zákonných právech:

Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. Předáním informace o své emailové adrese uděluje kupující prodávajícímu souhlas k zasílání obchodních sdělení prodávajícího elektronickými prostředky, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak. V případě porušení povinností provozovatele dle zákona č. 101/2000 Sb., má uživatel právo dle § 21 předmětného zákona zejména požadovat na provozovateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.

Zásady ochrany osobních údajů - GDPR 

Abychom mohli s Vámi komunikovat, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje.

Správcem osobních údajů ve vztahu k této webové stránce je

MUDr. Josef Válka

e-mail: info@selskyrozum.eu

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

Vyřízení a zodpovězení Vašich dotazů a podnětů..
Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách, zpracováváme vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu.
Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete při souhlasu se zpracováním osobních údajů, který můžete kdykoli odvolat.