Selský rozum

Selský rozum, jinak také zdravý rozum používáme při hledání pokud možno jednoduchých a funkčních řešení na základě intuice a přímočarého způsobu uvažování, s využitím dlouhodobých empirických zkušeností (například lidových bylinkářů, nebo sedláků v oblasti hospodaření) s ohledem na mnohé další souvislosti.


Až do nedávné minulosti se denní chléb opatřoval často velmi obtížně a mnohdy bylo nutné při jeho získávání čelit nebez­pečí.
Dostatek jídla byl důvodem ke vděčnosti, k jeho vědomému a spokoje­nému vychutnávání.
Dnes jsou potraviny a pokrmy všude k dostání bez námahy, levně a v nadbytku. Zdá se však, že právě rozmanitost nabídky potravy a její
nad­bytek vedly ke snížení hodnoty původ­ních potravin.
Strava dnes nesestává jen z toho, co vzejde z přírody a lidské práce, ale z velké části i z průmyslových výrob­ků.
Ne všechny z těchto výrobků jsou zdravotně nezávadné.
Stále více lidí se stravuje chybně, často pro nedostatek ča­su a z pohodlnosti, lidé jedí bezmyšlen­kovitě a rychle.
Pokud onemocní, důvě­řují všemocnosti farmacie a medicíny.
Téměř všechny civilizační nemoci však mohou být vyvolány jen pouhou chyb­nou výživou obzvláště srdeční a oběho­vá onemocnění, revmatické potíže, cuk­rovka a rakovina.
Proti většině těchto nemocí byly vyvinuty vhodné léky. Účinné léky však mají nežá­doucí vedlejší účinky, které se opět ošet­řují dalšími léky. To zatěžuje nejen orga­nismus, ale i celou společnost.
Enormně narůstá spotřeba farmaceutických pro­duktů a stejně tak rostou i náklady.

Člověk je sám tvůrcem svého zdraví, udržuje ho, ale bohužel ho často i ničí.

Má své zdraví ve vlastních rukou, má právo zacházet sám se sebou. Když onemocní, má právo zvolit si lékaře a mnohdy i léčbu.
Jen na něm závisí, zda se dá nebo nedá operovat, zda souhlasí s dalším lékařským zákrokem nebo se způsobem léčby.
Proto si myslíme, že má též právo použít tisícileté bylinkářské zkušenosti a přírodní medikamenty z rostlinné říše. Samozřejmě že jako při medicínské léčbě odpovídá sám za svá rozhodnutí, za to, jakou léčbu či radu přijme a jak ji uplatní.
Je to tak ostatně i ve všech dalších činnos­tech a situacích, které život přináší.

Na těchto stránkách Vám nepřinášíme mnoho nových informací, hlavně se snažíme publikovat a utřídit inforamace, zkušenosti a fakta již dlouho známá, ale bohužel v dnešní době částečně pozapomenutá.